Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Właścicieli Nieruchomości Komercyjnych. Naszym celem jest dostarczenie Państwu profesjonalnej  usługi zgodnej z Państwa wymaganiami. Optymalizujemy koszty ponoszone na rzecz utrzymania nieruchomości. Maksymalizujemy zyski z nieruchomości komercyjnych. Pracujemy nad poprawą stanu technicznego budynków. Do codziennej współpracy na obiektach kierujemy wykwalifikowanych pracowników.

Na pierwszym miejscu stawiamy interesy właściciela, dbamy o powierzony majątek ze szczególną starannością. Informujemy właściciela na bieżąco o zaistniałych faktach i stanie nieruchomości.

 

Naszą domeną w zakresie obsługi nieruchomości jest świadczenie usług budowlanych i instalacyjnych w szczególności:

 • usuwanie przyczyn i skutków awarii technicznych,
 • bieżące naprawy i konserwacja urządzeń technicznych,
 • kontrole i przeglądy techniczne budynków i urządzeń wyposażenia w tym kontrole/przeglądy roczne i pięcioletnie,
 • utrzymanie pełnej sprawności urządzeń technicznych w nieruchomościach.

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie zarządzania świadczymy następujące usługi:

 • reprezentacja wspólnoty,
 • reprezentacja Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • reprezentacja Właścicieli,
 • obsługa administracyjna nieruchomości,
 • obsługa prawna nieruchomości,
 • obsługa bankowo – księgowa nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli,
 • utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego
 • negocjowanie i zawieranie umów z kooperantami,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i kontrahentami,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • opracowywanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie korespondencji w imieniu wspólnoty mieszkaniowej
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
 • wezwania do zapłaty do kontrahentów i właścicieli lokali zalegających z płatnościami,
 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • kontrole/przeglądy okresowe stanu technicznego nieruchomości,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji nieruchomości
 • usuwanie awarii na obiektach,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację.

 

Kontakt bezpośredni:

tel. kom. +48 696 946 186
e-mail: adamregula@wp.pl